Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 2 TN Năm A – File PDF

print

1-NL: Về nơi đây

2-SH: Xin thương tha

3-ĐC : TV 39

4-Alleluia  3

5-DL:  Ôi uy linh

6-HL: 1-Chúa mời chúng ta  2-Cho con vững tin

7-KL:  Đem Tin Mừng

Alleluia 3 Cau dap TV 39 choconvungtin-nd Chua moi chung ta DemTinMung_mr oiuylinh Ve noi day (Chung con ve noi day dang ngan tieng ca...) Xin thuong tha