Các Bài Hát Thánh Lễ CN 24 TN B (Gợi Ý) – File PDF

print

Chúa  Nhật  24 TN B :  Thầy Là Đức  Kitô – Theo Thầy

1-NL: Trèo lên cao sơn

2-SH: Xin Ngài thương con

3-ĐC : TV 114

4-Alleluia 4

5-DL: Dâng trọn cuộc đời

6-HL: 1-Con tin thưa Thầy.  2- Theo Chúa . 3-Theo Chúa.

7-KL: Đường đi có Chúa

Alleluia 4
Cau dap TV 114
continthuaThay
DangTronCuocDoi_pxc (Xin dang len dang tron cuoc doi...)
duongdicoChua
theoChua-pa
theoChua-th
TreoLenCaoSon
xinNgaithuongcon