Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 3 Mùa Chay Năm A (Gợi Ý) – File PDF

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 3 Mùa Chay Năm A (Gợi Ý) – File PDF

1-NL: Chúa nhân từ

2-ĐC  : TV 94

3-DL: Dâng lên Ngài 1

4-HL: 1-Chúa là con đường.   2-Cho con vững tin

5-KL: Thắp sáng trong con

138-Dang len Ngai 1 pdf
Cau dap TV 94
choconvungtin-nd
Chualaconduong
ChuaNhanTu_kl
ThapSangTrongCon_th