Các Bài Hát Thánh Lễ CN 3 MV Năm A (Gợi Ý) – File PDF

print

1-NL: Trời cao.

2-SH: Hãy chổi dậy

3-ĐC : TV 145

4-Alleluia  6

5-DL: Tựa làn trầm hương

6-HL: 1-Tiếng vọng ca 3 .  2-Trong rừng sâu

7-KL: Trông đợi

Alleluia 6 Cau dap TV 145 haychoiday_kl Tieng vong ca 3 Troicao_dt Trong-Doi_Rimaud_jb TrongRungSau_ tualantramhuong-dvh