Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 3 TN Năm A (Gợi Ý) – File PDF

print

1-NL: Lên đền thánh

2-SH: Chiều tím

3-ĐC : TV 26

4-Alleluia 4

5-DL: Kính dâng Ba Ngôi

6-HL: 1-Lắng nghe Lời Chúa.   2-Lời Chúa.

7-KL: Đem Tin Mừng

Alleluia 4
Cau dap TV 26 (CN II MC)
chieu-tim-lm-duy-thien
DemTinMung_mr
Kinh dang Ba Ngoi
langngheloichua_nd
LenDenThanh_tt
LoiChua_tt