Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 3 TN Năm A (Gợi Ý) – File PDF

print

1-NL: Lên đền thánh

2-SH: Chiều tím

3-ĐC : TV 26

4-Alleluia 4

5-DL: Kính dâng Ba Ngôi

6-HL: 1-Lắng nghe Lời Chúa.   2-Lời Chúa.

7-KL: Đem Tin Mừng

Alleluia 4 Cau dap TV 26 (CN II MC) chieu-tim-lm-duy-thien DemTinMung_mr Kinh dang Ba Ngoi langngheloichua_nd LenDenThanh_tt LoiChua_tt