Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 3 TN Năm B (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 3 TN Năm B (Gợi Ý)

1-NL: Một bài ca mới.

2-SH : Cho con biết ăn năn

3-ĐC  : TV 24

4-Alleluia 6

5-DL : Lạy Cha rất thánh

6-HL : 1-Theo Chúa.  2-Chúng con cần đến Chúa

7-KL: Kinh dâng xứ đạo