Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 32 TN Năm A (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 32 TN Năm A (Gợi Ý)

1-NL : Hát lên bài ca

2-SH : Chúa không lầm

3-ĐC : TV 62

4-Alleluia 1

5-DL : Dâng lên Ngài 1

6-HL : 1-Mười cô trinh nữ  .   2-Lắng nghe Lời Chúa

7-KL : Từ chốn luyện hình

4-Kết lễ tuchonluyenhinh
138-Dang len Ngai 1 pdf
Alleluia 1 va 2
Cau dap TV 62-CN 12 C
Chuakhonglam
hatlenbaica
langngheloichua_nd
Muoi co trinh nu