Các Bài Hát Thánh Lễ CN 32 TN Năm C (Gợi Ý) – File PDF

print

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 32 TN Năm C (Gợi Ý) – File PDF

1-NL : Ca lên đi 2

2-SH: Chúa nhân từ

3-ĐC : TV 16

4-Alleluia 6

5-DL: Dâng lên Chúa

6-HL: 1-Sự sống thay đổi .  2-Ta là bánh hằng sống  3-Hãy chổi dậy

7-KL: Xin cho muôn người

Alleluia 6
CaLenDi2_kl
Cau dap TV 16
ChuaNhanTu_kl
danglenChua-nk
haychoiday_kl
SuSongThaydoi
Talabanhhangsong
Xinchomuonnguoi