Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 4 MC Năm B (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 4 MC Năm B (Gợi Ý)

1-NL : Trèo lên cao sơn

2-Nghi thức sám hối

3-ĐC : TV 136

4-DL: Dâng trọn cuộc đời

5-HL : 1-Chiều tím . 2-Cho con vững tin

6-KL : Cầu xin Thánh gia

Cau dap TV 136
CauXinThanhGia
chieu-tim-lm-duy-thien
choconvungtin-nd
DangTronCuocDoi_pxc (Xin dang len dang tron cuoc doi...)
TreoLenCaoSon