Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 4 PS Năm B (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 4 PS Năm B (Gợi Ý)

1-NL : Tôi mừng vui.

2-SH : Tôi đã thấy nước.

3-ĐC : TV 117

4-Alleluia Mừng Chúa PS

5-DL : Lễ dâng PS

6-HL : 1-Chúa là mục tử. 2-Bao la Tình Chúa

7-KL : Chúa PS

BaoLaTinhChua (Bao la tinh chua yeu con menh mong nhu bien thai binh...) Cau dap TV 117b Chua la muc tu Chua Phuc Sinh & Mung Chua Phuc Sinh ledangphucsinh-nl Tôi-mừng-vui-Kim-Long-TV