Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 5 TN Năm A (Gợi Ý) – File PDF

print

1-NL: Bao êm đềm.

2-SH: Giọt lệ ăn năn

3-ĐC : TV 111

4-Alleluia  2

5-DL: Dâng trọn cuộc đời

6-HL: 1-Thắp sang trong con.  2-Cho con biết yêu thương

7-KL: Đem Tin Mừng

Alleluia 1 va 2 Bao em dem Cau dap TV 111 choconbietyeuthuong-td DangTronCuocDoi_pxc (Xin dang len dang tron cuoc doi...) DemTinMung_mr giotleannan-ga thapsangtrongcon-th