Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 5 TN Năm A (Gợi Ý) – File PDF

print

1-NL: Bao êm đềm.

2-SH: Giọt lệ ăn năn

3-ĐC : TV 111

4-Alleluia  2

5-DL: Dâng trọn cuộc đời

6-HL: 1-Thắp sang trong con.  2-Cho con biết yêu thương

7-KL: Đem Tin Mừng

Alleluia 1 va 2
Bao em dem
Cau dap TV 111
choconbietyeuthuong-td
DangTronCuocDoi_pxc (Xin dang len dang tron cuoc doi...)
DemTinMung_mr
giotleannan-ga
thapsangtrongcon-th