Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 6 Phục Sinh Năm A (Gợi Ý) – File PDF

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 6 Phục Sinh Năm A (Gợi Ý) – File PDF

1-NL: Nào ta hãy mừng vui

2-SH: Chúa không lầm

3-ĐC : TV  65

4-Alleluia 2

5-DL: Ca khúc trầm hương

6-HL: 1-Thánh ca PS .  2-Xin sai Thánh Thần Ngài

7-KL: Lạy Nữ Vương thiên đàng

Alleluia 1 va 2 cakhuctramhuong-dk Cau dap TV 65-CN 14 C Chuakhonglam Lay Nu Vuong thien dang Nao Ta Hay Mung Vui Thanh Ca PS