Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 6 Phục Sinh Năm A (Gợi Ý) – File PDF

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 6 Phục Sinh Năm A (Gợi Ý) – File PDF

1-NL: Nào ta hãy mừng vui

2-SH: Chúa không lầm

3-ĐC : TV  65

4-Alleluia 2

5-DL: Ca khúc trầm hương

6-HL: 1-Thánh ca PS .  2-Xin sai Thánh Thần Ngài

7-KL: Lạy Nữ Vương thiên đàng

Alleluia 1 va 2
cakhuctramhuong-dk
Cau dap TV 65-CN 14 C
Chuakhonglam
Lay Nu Vuong thien dang
Nao Ta Hay Mung Vui
Thanh Ca PS