Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 6 PS Năm B (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 6 PS Năm B (Gợi Ý)

1-NL : Nào ta hăy mừng vui

2-SH : Tôi đã thấy nước

3-ĐC : TV 97

4-Alleluia 2

5-DL : Lễ dâng PS

6-HL: 1-Đâu có tình thương yêu  2-Cứ dấu nầy

7-KL : Lạy Nữ Vương thiên đàng

Alleluia 1 va 2
Cau dap TV 97
cu_dau_nay_2
daucotinhyeuthuong
Lay Nu Vuong thien dang
ledangphucsinh-nl
Nao Ta Hay Mung Vui
Toi Da Thay Nuoc