Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Thăng Thiên Năm B (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Thăng Thiên Năm B (Gợi Ý)

NL:Lễ thăng thiên

ĐC : TV  46 Thiên Chúa ngự lên

Alleluia

DL: Lễ dâng PS

HL:1-Chúa đã về trời  2-Giờ đây Chúa sai tôi

KL: Xin cho muôn người

Xinchomuonnguoi
ledangphucsinh-nl
lethangthienabc-td
Gio day Chua sai toi (Pham Quang)
081_ThienChuangulen-tv46 (1)
Chuavetroiconradi