Các Bài Hát Thánh Lễ CN Hiển Linh (Gợi Ý) – File PDF

print

CN LỄ  HIỂN  LINH

1-NL: Từng đoàn người xa tới.

2-SH: Trở về đi

3-ĐC TV 71

4-Alleluia 1

5-DL: Lễ vật dâng Chúa Hài Nhi

6-HL: 1-Ba vua hành khúc.    2-Ánh sao trời đông.

7-KL:Hang Bê lem

8-Anh sao troi dong N 15-Tung doan nguoi xa toi Alleluia 1 va 2 bavuahanhkhuc hangBelem levatdangChuaHaiNhi-pa trovedi-td tudongphuong-kl TV 71 (Ba Vua)