Các Bài Hát Thánh Lễ CN III TN C (Gợi Ý) – File PDF

print

Chúa Nhật 3 TN C :  Thần Khí Sai đi

1-NL: Đem Tin Mừng

2-SH: Chúa không lầm

3-ĐC : TV 18B

4-Alleluia 4

5-DL: Lạy Chúa, con xin dâng

6-HL: 1-Thần Khí Chúa sai đi.  2-Giờ đây Chúa sai tôi

7-KL: Thắp sáng trong con.

Alleluia 4
Cau dap TV 18b
Chuakhonglam
DemTinMung_mr
Gio day Chua sai toi (Pham Quang)
Lay Chua, con xin dang
thankhiChuasaid 3 be i
thankhiChuasaidi-2be
thapsangtrongcon-th