Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ CGS Chịu Phép Rửa Năm B (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ CGS Chịu Phép Rửa Năm B (Gợi Ý)

1-NL: Đây là Lời Chúa phán

2-SH: Chúa rất nhân từ

3-ĐC : Is. Lễ CG chịu phép rửa

4-Alleluia 6

5-DL: Lễ dâng

6-HL: 1-Đây là Con Ta.  2-Lắng nghe Lời Chúa

7-KL: Xin cho muôn người

Alleluia 6
Cau dap Le CG chiu phep rua
Chua rat nhan tu
Day la Con Ta
Day la loi Chua phan
langngheloichua_nd
LE DANG
Xinchomuonnguoi