Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B (Gợi Ý)

1-NL: Ca lên đi 2

2-SH: Cho con biết ăn năn

3-ĐC : TV 32

4-Alleluia 1

5-DL : Kính dâng Ba Ngôi

6-HL:  1-Một giọt sương.   2-Tôi tin Ba Ngôi

7-KL:  Lời cầu cho xứ đạo

Alleluia 1 va 2 calendi2 Cau dap TV 32 choconbietannan Kinh dang Ba Ngoi loicauchoxudao MotGiotSuong_hl Toi tin Ba Ngoi A4