Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ Hiển Linh (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ Hiển Linh (Gợi Ý)

1-NL : Từng đoàn người

2-SH : Nguyện Chúa Chí ái

3-ĐC : TV 71

4-Alleluia Lễ GS

5-DL : Lễ vật dâng Chúa HN

6-HL : 1-Ba vua hành khúc .  2- Hội nhạc thiên quốc

7-KL : Hang Bêlem

15-Tung doan nguoi xa toi
Alleluia-Le dem Giang Sinh
bavuahanhkhuc
hangBelem
hoinhacthienquoc
levatdangChuaHaiNhi-pa
nguyenchuachiai
TV 71 (Ba Vua)