Các Bài Hát Thánh Lễ CN Lễ Mân Côi (Gợi Ý) – File PDF

print

Chúa Nhật 27 TN B: Lễ Mân Côi

1-NL:Hoa Mân Côi

2-SH: Trở về đi

3-ĐC : Linh hồn tôi

4-Alleluia 2

5-DL: Dâng lễ với Mẹ

6-HL: 1-Bao la tình Chúa      2-Tình khúc tri ân 7      3-Nữ Vương Mân Côi

7-KL:  Tạ ơn Chúa với Mẹ

Alleluia 1 va 2
BaoLaTinhChua (Bao la tinh chua yeu con menh mong nhu bien thai binh...)
danglevoiMe-nk
Hoa Man Coi
Linh hon toi (Linh hon toi tung ho Chua...)
NuVuongManCoi-nbh
taonChuavoiMe
Tinh khuc tri an 7
trovedi-td