Các Bài Hát Thánh Lễ CN VI TN C (Gợi Ý) – File PDF

print

Chúa Nhật 6 TN C: Bát Phúc

1-NL: Bước vào

2-SH: Chúa nhân từ

3-ĐC  : TV 1

4-Alleluia 6

5-DL: Con dâng Chúa

6-HL: Bài ca trên núi.

7-KL: Ta ra về

ALLELUIA 5
baicatrennui
buocvao-plh
Cau dap TV 1
ChuaNhanTu_kl
Con dang chua (Con dang chua doi tay nay tung vat va...)
Ta ra ve A.V