Các Bài Hát Thánh Lễ CN VII TN C (Gợi Ý) – File PDF

print

Chúa Nhật  7 TN – C : Yêu Thương Kẻ Thù

1-NL:Lên đền thánh

2-SH: Trở về đi

3-ĐC : TV 102

4-Alleluia 1

5-DL: Tựa làn trầm hương

6-HL: 1-Yêu thương kẻ thù,   2- Cho con biết yêu thương

7-KL: Đem Tin Mừng

12-Yeu thuong ke thu Alleluia 1 va 2 Cau dap TV 102 (CN 3 MC) Cho con biet yeu thuong (Cho con biet yeu thuong tron doi...) DemTinMung_mr LenDenThanh_tt trovedi-td