Các Bài Hát Thánh Lễ – Lễ CGS Chịu Phép Rửa Năm A – File PDF

print

CN LỄ CHÚA  GIÊSU  CHỊU  PHÉP  RỬA NĂM  A

1-NL: Đây là Lời Chúa phán

2-SH: Nguyện Chúa Chí Ái

3-ĐC : TV 28

4-Alleluia  2

5-DL: Con dâng Chúa

6-HL: 1-Đây là Con Ta.    2-Chúng con cần đến Chúa

7-KL: Xin cho muôn người

Alleluia 1 va 2 Cau dap TV 28 ChungConCanDenChua_pxc (Tua nep ben long Chua con xin ngo het tam tu...) Con dang chua (Con dang chua doi tay nay tung vat va...) Day la Con Ta Day la loi Chua phan nguyenchuachiai Xinchomuonnguoi