Các Bài Hát Thánh Lễ – Lễ Hiển Linh(Gợi Ý) – File PDF

print

LỄ  HIỂN  LINH

1-NL: Từng đoàn người xa tới

2-SH: Con nay trở về

3-ĐC : TV 71

4-Alleluia Giáng Sinh

5-DL: Lễ vật dâng Chúa Hài Nhi

6-HL: 1-Ba Vua hành khúc   2-Ánh sao trời đông

7-KL: Hang Bê Lem

8-Anh sao troi dong N
15-Tung doan nguoi xa toi
Alleluia-Le dem Giang Sinh
bavuahanhkhuc
Cau dap TV 71 Le Ba Vua)
ConNayTroVe_hl
cungdiBelem-hdvp
hangBelem
levatdangChuaHaiNhi-pa