Cáo Phó Nữ Tu Marie – Madeleine Nguyễn Thị Hiệp

print

HỘI DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG PORTIEUX

TỈNH DÒNG CẦN THƠ

 

“Người đã sống lại từ cõi chết. Nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha

Thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới”(Rm 6,4)     

 

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,

Chị em nữ tu Chúa Quan Phòng – Tỉnh Dòng Cần Thơ kính báo

Nữ Tu Marie – Madeleine

NGUYỄN THỊ HIỆP

  Sinh ngày:25 tháng 06 năm 1975

Tại: Phương Quý – Kontum

Nhập Dòng : ngày 04 tháng 01 năm 1998

Khấn Dòng : ngày 28 tháng 01 năm 2000

Khấn Trọn : ngày 21 tháng 11 năm 2006

đã được Chúa gọi về với Người

lúc 15:00 ngày 18 tháng 06 năm 2020, tại nhà Hưu Dưỡng Cù Lao Giêng

Hưởng dương : 45 tuổi

Khấn dòng  : 20 năm

Nghi thức nhập quan:15:00 ngày 19.06.2020.

Thánh Lễ an táng lúc:

06:00 ngày 20.06.2020, tại nguyện đường Tu Viện Cù Lao Giêng.

      

Quá trình phục vụ:

 02/2000 – 2002 : phục vụ tại Cộng đoàn Thánh Gioan – Cù Lao Giêng

      2002 – 2005 : học Thần học tại học viện Lâm Bích Cần Thơ.

 02/2005 – 09/2008 : phục vụ tại Định Môn.

         09/2008 – 01/2010 : phục vụ tại Long Bình ( Kinh G- Giáo Phận Long Xuyên).

 01/2013 – 09/2013 : phục vụ tại Kinh Tế Mới.

 09/2013 – 10/2018 : phục vụ tại Vị Thủy.

 10/2018 – 06/2020 : phục vụ tại Thới Bình.

 18/06/2020 : đưa về Nhà Hưu Dưỡng Cù Lao Giêng

Xin cầu cho linh hồn nữ tu

Marie-Madeleine

NGUYỄN THỊ HIỆP

được sớm về hưởng nhan thánh Chúa.   

 

                                                                                                  Kính  Báo

VP Tỉnh Dòng CQP Cần Thơ