Cầu Nguyện –Bài 16: Người Kitô Là Người Thế Nào? – ĐHY Phanxicô

print

Bài 16: Người Kitô Là Người Thế Nào?

Người Kitô là môn đệ Chúa, giữ các giới răn Chúa.

Nếu không thì như Chúa Giêsu đã nói rõ: “… không thể làm môn đệ Ta”.

Người Kitô là người tìm thánh ý Chúa, tìm hạnh phúc cho anh em, tìm hạnh phúc cho anh em, tìm những hình thức mới của sự hiện diện của Hội Thánh trong thế giới hôm nay.

Người Kitô yêu mến thánh giá và vác thánh giá.

Người Kitô làm cho đời mình nên một Kinh Tin Kính sống, là người tiếp tục sứ mệnh của Chúa Giêsu, và hát vang niềm hy vọng giữa thử thách của trần gian.

Người Kitô là người thừa tự của Thiên Chúa, mặc dù những gian nan trong cuộc sống hiện nay.

Là người chấp nhận chịu thế gian chê ghét,

vì lòng kính mến Thiên Chúa.

Là người được Chúa Thánh Thần ngự trị soi sáng trong lòng.

Người Kitô phản ứng lại tội lỗi, lười biếng, tầm thường bất công:

là người luôn đổi mới,

là người thực hiện cuộc cách mang của Đức Kitô,

là người nhận biết sự hư vô của mình,

là người cùng với Hội Thánh sống lại bi kịch thương khó Chúa Kitô .

Cùng với Mẹ Maria, giữa những trỉ trích, chống đối, đau khổ tan nát.

Tóm lại là người diễn tả lại cách trung thực nhất trong cuộc sống mình, cuộc đời của Chuá Kitô, khiến ai nhìn thấy, phải nói rằng: “Chuá Kitô là thế”.