Cầu Nguyện – Bài 30: Sự Hiệp Thông Là Một Chiến Thắng Của Từng Giây Phút – ĐHY Phanxicô

print

Bài 30: Sự Hiệp Thông Là Một Chiến Thắng Của Từng Giây Phút

 

Tình thương đưa đến sự hiệp thông với nhau.

Trong sự hiệp thông con người cùng nhịp bước với anh em,

Vì hiệp thông không phải là hạnh phúc thụ động,

hiệp thông gìn giữ tình huynh đệ,

tự bản chất nó, tình thương tỏa lan ra,   

Tình thương hay lây sang người khác, đưa mọi người đến hiệp thông.

Con phải tạc dạ rằng: hiệp thông là một chiến thắng từng giây phút.

Sơ hở trong chốc lát có thể làm tan vỡ hiệp thông:

Vì trong tư tưởng thiếu bác ái, bảo thủ ý kiến,

vì con phải bám víu vào một tình cảm, một khuynh hướng bất chính, một tham vọng, một vụ lợi.

Xin Chúa cho con năng xét mình:

 “Ai là trung tâm của đời tôi?”

 “Tôi hay Chúa?”

Nếu Chúa là trung tâm,

Ngài sẽ qui tụ mọi người hiệp thông.

Nếu thấy thiên hạ quanh con dần dần rút lui tảng mác, ấy là dấu con đang tự đặt mình làm trung tâm.