Cha Antôn Quách Thái Hùng về họ đạo Nàng Rền.

print

Cha Antôn Quách Thái Hùng về họ đạo Nàng Rền.

Sau những ngày đi nghỉ các Tân Linh Mục đã lần lượt đến nhận nhiệm sở .

Hôm nay ngày 22/7/2020,  cha Antôn Quách Thái Hùng về nhậm chức cha phó họ đạo Nàng Rền.

Vào lúc 10g00 cha chủ sự chầu Thánh Thể để xin Chúa ban phép lành cho giáo xứ.

MVTT/Hạt Bạc Liêu