03/8/2022: Cha Giuse Hoàng Minh Dương về nhậm phó biệt cư Vĩnh Thịnh

print

Cha Giuse Hoàng Minh Dương về nhậm phó biệt cư Vĩnh Thịnh