Chỉ Có Một Điều Cần: Chương 4 (tt) – Sự thân tình với Thiên Chúa

print

Sự thân tình với Thiên Chúa

Chúa Giêsu đã mạc khải cho thấy chiều sâu của việc ta thuộc về Thiên Chúa. Tương quan của Ngài với Thiên Chúa nhờ Chúa Thánh Thần là một tương quan của sự cởi mở toàn diện. Mọi sự Chúa Giêsu có đều là quà tặng của Cha. Ngài không hề nhận bất cứ thứ gì là của riêng Ngài mà không do từ Cha. Ngài nói rằng ta được kêu gọi đi vào cùng một mối tương quan ấy với Cha, bằng cách làm mọi sự Ngài làm. Khi sai Chúa Thánh Thần đến với ta, Ngài bảo rằng ta sẽ được dẫn đưa vào mối tương quan đầy đủ, mật thiết với Thiên Chúa, đến độ ta sẽ không còn là nô lệ cho tinh thần thế gian này.

Cách thiêng liêng, ta ở trong Thiên Chúa, ở trong Chúa, trong sự thân tình với Thiên Chúa. Căn tính đích thật của ta là ta là con cái Thiên Chúa. Chính từ nhãn giới này – nhãn giới của Thiên Chúa — mà ta cảm nhận được về thế giới này. Ta được gọi để nhìn thế giới này như chính Thiên Chúa nhìn; đó là những gì thần học muốn nói tới. Vì thế, ta không ngừng chẩn đoán những sai lầm của bất cứ những gì ở bên ngoài nhãn giới này.

The Road to Peace.