Chỉ Có Một Điều Cần – Chương 8:  Một tâm hổn ấp ủ toàn vũ trụ

print

Chỉ Có Một Điều Cần – Chương 8: 

Một tâm hổn ấp ủ toàn vũ trụ

Lời cầu nguyện của tâm hồn… luôn bao gồm mọi mối quan tâm của ta. Khi nào cùng với tâm trí mình ta bước vào trong cõi lòng ta và đứng đó trong sự hiện diện của Thiên  Chúa, thì khi ấy mọi âu lo về mặt tinh thần của ta đều sẽ trở thành lời cầu nguyện. Sức mạnh của lời cầu nguyện cùa tâm hồn chính là nhờ việc cầu nguyện ấy, mọi sự đang diễn ra trong trí ta đều trở thành lời cầu nguyện.

Khi ta nói với người ta : “Tôi sẽ cầu nguyện cho bạn”, ta đang làm một sự cam kết rất quan trọng. Điều đáng buồn đó là cam kết ấy vẫn chẳng là gì, chỉ là một cách diễn tả mối quan tâm của người ta. Nhưng khi ta biết cùng với tâm trí đi vào trong tâm hồn ta, thì tất cả những ai đã nên một thành phần của đời ta đều được đưa dẫn vào trong sự hiện diện chữa lành của Thiên Chúa và đều được Thiên Chúa đụng đến trong tận cõi trung tâm của hữu thể ta. Ở đây, ta đang nói về một mầu nhiệm mà ngôn từ không thể diễn tả được. Đó là mầu nhiệm tâm hồn, trung tâm của hữu thể ta, đang được biến đổi thành tâm hồn của chính Thiên Chúa, một tâm hồn có sức áp ủ toàn vũ trụ. Nhờ cầu nguyện, ta có thể mang trong tâm hồn ta mọi nỗi đớn đau, sầu khổ của con người, mọi xung đột và cay đắng, mọi tra tấn và chiến tranh, mọi sự đói khát, cô đơn và cùng khốn, không phải vì một khả năng tâm lý hoặc tình cảm nào đó, mà vì tâm hồn của Thiên Chúa đã trở nên một với tâm hồn ta.

The Way of the Heart.