Chỉ Có Một Điều Cần – Chương 9– Cộng Đoàn:  Kỷ luật của cộng đoàn

print

Chỉ Có Một Điều Cần – Chương 9– Cộng Đoàn: 

Kỷ luật của cộng đoàn

Nói về cộng đoàn như một thứ kỷ luật nghe có vẻ kỳ lạ nhưng nếu không có kỷ luật, cộng đoàn sẽ trở thành một từ ngữ “yếu”, ám chỉ tới một chỗ an toàn, thoải mái và riêng biệt hơn là tới một không gian nơi mọi người đón nhận sự sống mới và làm cho sự sống ấy phát triển viên mãn. Ở đâu, cộng đoàn thực sự là cộng đoàn, ở đó kỷ luật là điều quan trọng, quan trọng không phải trong những hình thức cũ và mới của đời sống chung mà còn quan trọng trong việc duy trì các mối tương quan bạn hữu, hôn nhân và gia đình. Để tạo nên một không gian cho Thiên Chúa giữa ta đòi phải thường xuyên nhìn nhận Thần Khí của Thiên Chúa nơi nhau.

Kỷ luật của cộng đoàn làm cho ta thành người hơn; nghĩa là, thành những con người đang vang lên cho nhau (personare tiếng Latinh là vang lên qua) một sự thật, một vẻ đẹp, và một tình yêu lớn lao, tròn đầy, và phong phú hơn ta có thể cảm nhận. Trong một cộng đoàn đích thật, ta là những cửa sổ thường xuyên cung cấp cho nhau những cảm nghiệm mới về mầu nhiệm Thiên Chúa đang hiện diện giữa ta. Như thế, kỷ luật của cộng đoàn là một kỷ luật đích thật của việc cầu nguyện. Kỷ luật ấy làm cho ta tỉnh thức đối với sự hiện diện của Thần Khí, Đấng đang rên lên nơi ta “Abba”, Cha ơi và như thế cũng là Ngài đang cầu nguyện ngay tại trung tâm của đời sống chung. Vì thế, cộng đoàn chính là việc cùng nhau thực thi sự vâng phục.

Thắc mắc từ nay sẽ không chỉ là: “Thiên Chúa sẽ dẫn tôi tới đâu trong cương vị là một cá nhân đang cố gắng thực thi ý Ngài?”. Nhưng thắc mắc căn bản và ý nghĩa hơn chính là: “Thiên Chúa sẽ dẫn ta tới đâu với tư cách là một nhóm người?” Thắc mắc này đòi ta phải quan tâm hơn tới sự hướng dẫn của Thiên Chúa trong đời sống chung của ta và tới việc cùng tìm kiếm một lời đáp trá sáng tạo.

Making All Things New.