Chỉ Có Một Điều Cần – Chương 9– Cộng Đoàn:  Một lốì sống mới

print

Chỉ Có Một Điều Cần – Chương 9– Cộng Đoàn: 

Một lốì sống mới

Chính bởi ta có khuynh hướng suy nghĩ theo kiểu vênh váo cá nhân hoặc anh hùng cá nhân, nên điều quan trọng đối với ta là phải suy nghĩ kỹ về sự kiện này là đời sống cộng đoàn chính là đời sống xót thương. Ta làm chứng cho sự hiện diện xót thương của Thiên Chúa trên trần gian này nhờ cách ta sống và làm việc chung với nhau. Những người đầu tiên trở lại nhờ các tông đồ đã cho thấy họ trở lại không phái là vì những công trình của một ngôi sao nào đó nhưng nhờ được bước vào một đời sống mới trong cộng đoàn như sau: ‘Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ, vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ” (Cv 2, 44-47). Lòng xót thương của Thiên Chúa trở nên rõ ràng trong cách sống mới mẻ triệt để, một lối sống làm những kẻ bên ngoài phải ngạc nhiên đến độ phải thốt lên: “Trời ơi, họ thương nhau quá!”

Một cuộc sống xót thương chính là một cuộc sống trong đó tình thân hữu với Đức Kitô tự tỏ bày trong một tình thân hữu mới nơi những kẻ theo Ngài. Ta thường có khuynh hướng nghĩ về lòng xót thương như một việc của cá nhân đến độ dễ dàng đánh mất bản chất hỗ tương quan trọng của nó. Nhờ bước vào trong tình thân hữu với Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã trút đổ mình, trở nên giếng hệt như ta và đã hạ mình đến nổi bằng lòng chịu chết và là cái chết thập giá, nên ta cũng bước vào trong một mối tương quan mới với nhau. Không thể tách mối tương quan mới với Đức Kitô ra khỏi mối tương quan mới với nhau được. Bảo rằng mối tương quan mới với Đức Kitô thường đưa dẫn tới mối tương quan mới với nhau vẫn chưa đủ. Mà đúng ra ta phải nói rằng ý định của Đức Kitô chính là qui tụ ta lại trong cộng đoàn; đời sống của ta trong cộng đoàn chính là sự thể hiện ý định của Đức Kitô.

Compassion.