Chỉ Có Một Điều Cần – Chương 9– Cộng Đoàn: Vâng phục như ơn gọi có tính cộng đoàn

print

Chỉ Có Một Điều Cần – Chương 9– Cộng Đoàn: 

Vâng phục như ơn gọi có tính cộng đoàn

 

Ta phải nhận ra rằng, vâng phục, vì là việc chăm chú lắng nghe Thiên Chúa, nên chính là một ơn gọi có tính cộng đoàn. Chính nhờ thường xuyên cầu nguyện và suy gẫm mà cộng đoàn luôn tỉnh thức và mở ra cho những nhu cầu của thế giới. Tự sức mình, ta dễ dàng bắt đầu thần tượng hoá một hình thức đặc biệt hoặc một cách thức đặc biệt nào đó của thừa tác vụ của ta, và như thế ta sẽ dễ dàng biến việc phục vụ của ta thành một thứ giải trí của bản thân. Nhưng khi ta bắt đầu cùng nhau thường xuyên lắng nghe lời của Thiên Chúa và cử hành sự hiện diện của Ngài giữa ta, ta sẽ tỉnh thức với sự hướng dẫn của Thiên Chúa và từ bỏ những nơi thoải mái để bước vào những lãnh thổ ta chưa hề biết. Khi ta cảm nhận việc vâng phục trước hết như một đặc tính của chính cộng đoàn, thì những môi tương quan giữa các thành viên khác nhau của cộng đoàn có thể trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Ta cũng nhận ra rằng ta cùng nhau muốn biện phân ý Thiên Chúa đối với chúng ta và làm cho việc phục vụ của ta thành việc đáp lại sự hiện diện xót thương của Thiên Chúa đang ở giữa ta.