Chuỗi Mân Côi Truyền Giáo & Kinh Truyền Giáo

print

Chuỗi Mân Côi Truyền Giáo & Kinh Truyền Giáo

—–oOo—–

I. CHUỖI MÂN CÔI TRUYỀN GIÁO.

(Các ý nguyện truyền gíao: Theo Thư chung HĐGMVN Năm 2003)

A. NĂM SỰ VUI (Thứ Hai):

Thứ nhất: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở  khiêm nhượng – Xin Chúa cho các Ki-tô hữu biết truyền giáo trong tinh thần tôn trọng, đối thoại, và cảm thông.

Thứ hai:  Đức Bà đi viếng bà thánh I-sa-ve. Ta hãy xin cho được lòng yêu người – Xin Chúa cho các Ki-tô hữu biết truyền giáo, bằng việc thăm viếng, kết nghĩa, chia vui sẻ buồn với những người chung quanh.

Thứ ba: Đức Bà sinh Đức Chúa Giê-su nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn – Xin Chúa cho các Ki-tô hữu biết rao giảng Tin mừng tình thương, qua việc chia sẻ vật chất lẫn tinh thần với những người  nghèo khổ.

Thứ bốn: Đức Bà dâng Đức Chúa Giê-su trong Đền thánh. Ta hãy xin cho được vânglời chịu lụy – Xin Chúa cho các Ki-tô hữu luôn biết vâng nghe Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để không ngừng lên đường truyền giáo mỗi ngày.

Thứ năm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giê-su nơi Đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn – Xin Chúa cho các Ki-tô hữu, luôn giữ vững đức tin tinh ròng, trước những cám dỗ, mê tín dị đoan của tà thần.

 B. NĂM SỰ SÁNG (Thứ Năm):

Thứ nhất: Đức Chúa Giê-su chịu Phép Rửa tại sông Gio-đan. Ta hãy  xin cho được sống đẹp lòng Đức Chúa Trời – Xin Chúa cho các Ki-tô hữu biết sống đời con Chúa, để mọi người nhờ đó nhìn biết Thiên Chúa Ba  Ngôi.

Thứ hai: Đức Chúa Giê-su làm phép lạ hóa nước thành rượu tại Ca-na . Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời – Xin Chúa cho các gia đình Ki-tô hữu, biết nêu gương sống vững lòng cậy trông, phó thác  nơi sự quan phòng của Cha trên trời.

Thứ ba: Đức Chúa Giê-su rao giảng Nước Trời và ơn thống hối. Ta hãy xin cho được ơn cải sửa tâm hồn – Xin Chúa cho các Ki-tô hữu biết nêu gương sống hoán cải và tha thứ, nhờ đó mọi người nhận ra tình thương thứ tha của Cha trên trời.

Thứ bốn: Đức Chúa Giê-su biến hình trên núi Ta-bo. Ta hãy xin cho được luôn luôn lắng nghe lời Người – Xin Chúa cho các Ki-tô hữu biết sống theo Tin Mừng của Đức Ki-tô, để nhờ đó hết thảy tin nhận Người là Đấng Cứu thế.

Thứ năm: Đức Chúa Giê-su làm phép Thánh Thể. Ta hãy xin cho được siêng năng rước Mình Máu Thánh Chúa – Xin Chúa cho các Ki-tô hữu được sống dồi dào hồng ân Chúa Thánh Thần, nhờ các Bí tích Chúa đã thương ban.

C. NĂM SỰ THƯƠNG (Thứ Ba/Thứ Sáu):

Thứ nhất: Đức Chúa Giê-su lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên – Xin Chúa cho chúng con biết nêu gương sám hối, cầu nguyện cho những người tội lỗi mau trở về với Chúa và Hội Thánh.

Thứ hai: Đức Chúa Giê-su chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng – Xin Chúa cho chúng con biết dâng mọi hy sinh, cầu nguyện cho việc truyền giáo của Hội Thánh được luôn tiến triển tốt đẹp.

Thứ ba: Đức Chúa Giê-su chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng  lòng – Xin Chúa cho các dự tòng biết can đảm chấp nhận những thử thách, thiệt thòi khi theo Đạo thánh Chúa.

Thứ bốn: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa – Xin Chúa cho chúng con biết dâng tiến mọi đau khổ xác hồn, cầu nguyện cho các nhà truyền giáo đang gặp gian nan bách hại, được vững tin đến cùng.

Thứ năm: Đức Chúa Giê-su chịu chết trên Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa – Xin Chúa cho chúng con luôn biết cùng với Hội Thánh, kiên trì xây dựng nền văn minh sự sống và tình thương.

D. NĂM SỰ MỪNG (Chúa nhật/Thứ Tư):

Thứ nhất: Đức Chúa Giê-su sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn – Xin Chúa cho các Ki-tô hữu luôn sống vui tươi, để  nên  chứng nhân cho  tin mừng Phục sinh trước mặt người đời.

Thứ hai: Đức Chúa Giê-su lên Trời. Ta hãy xin  cho được lòng ái mộ những sự trên Trời  – Xin Chúa cho các Kitô hữu biết sống đơn thành, để nên chứng nhân cho mọi người nhận biết quê hương đích thực là Quê trời.

Thứ ba: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn  Đức Chúa Thánh Thần – Xin Chúa cho các Kitô hữu luôn là những chứng nhân biết mạnh dạn lên đường truyền giáo, đến tận những môi trường còn xa lạ với ánh sáng Tin mừng.

Thứ bốn: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên Trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ – Xin Chúa cho các Kitô hữu biết sống tình con thảo với Đức Mẹ, làm chứng cho mọi người lương giáo, biết tin yêu phó thác nơi Thánh Mẫu truyền giáo Mari-a.

Thứ năm: Đức Chúa Trời  thưởng Đức Mẹ trên Trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên Nước Thiên Đàng – Xin Chúa cho các Kitô hữu biết noi gương vững tin của Đức Mẹ, để nên chứng nhân cho mọi người tin nhận và trông đợi cuộc sống đời sau.

II. KINH TRUYỀN GIÁO.

(Kinh chung cho toàn quốc/ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn)

Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng,

Cha yêu thương, sáng tạo và cứu độ muôn loài,

Cha đã sai Con Một làm người ở giữa chúng con.

Người đã hy sinh chịu chết và phục sinh để qui tụ tất cả nhân loại vào Nước Cha.

Cha đã gửi Thánh Thần đến để xây dựng một cộng đoàn nhân loại mới,

biết yêu thương và hiệp nhất theo hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Giờ đây, chúng con cảm tạ Cha,

vì hồng ân cứu độ Cha đã thương ban cho chúng con.

Xin Cha thắp lên ngọn lửa tin yêu trong tâm hồn chúng con,

dạy chúng con biết chiêm ngắm và bước theo Đức Ki-tô,

trên con đường loan báo Tin Mừng cho muôn dân nước.

Xin dạy chúng con luôn biết yêu thương và phục vụ,

biết chia sẻ của cải tinh thần và vật chất cho người nghèo khổ và bất hạnh,

biết góp phần vào việc mở mang Nước Cha.

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Ma-ri-a La Vang,

xin Cha làm cho chúng con trở nên những chứng nhân Tin Mừng,

hôm nay và mãi mãi. A-men.