Chỉ Có Một Điều Cần – Chương 7- Kỷ Luật: Đặt hết tâm hồn vào Nước Trời

print

Chương 7

Kỷ Luật

Đặt hết tâm hồn vào Nước Trời

Làm sao ta có thể đi từ chỗ phân mảnh đến hợp nhất, từ nhiều thứ đến một điều cần thiết duy nhất, từ những cuộc đời chia rẽ đến những cuộc sống không bị chia rẽ trong Chúa Thánh Thần được ? Cần một cuộc đấu tranh gian khổ. Đó là cuộc đấu tranh cho phép Thần Khí Thiên Chúa hoạt động trong ta và tái tạo ta. Nhưng cuộc đấu tranh này không vượt quá sức mạnh của ta. Cuộc đấu tranh ấy mời gọi một số bước rất đặc biệt, được chuẩn bị chu đáo, mời gọi mỗi ngày ít phút sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, lúc ta có thể lắng nghe tiếng Thiên Chúa cách chính xác giữa những bận tâm của ta. Cuộc đấu tranh ấy cũng mời gọi kiên trì cô gắng ở với những người khác cách mới mẻ bằng cách nhìn họ không chỉ là những con người ta bám lấy cách sợ hãi, nhưng là những người bạn, cùng với họ ta có thể tạo nên một không gian mới mẻ cho Thiên Chúa. Những bước chuẩn bị chu đáo này, những kỷ luật này là những cách thức cụ thể của “việc đặt hết tâm hồn vào Nước Thiên Chúa” và những bước ấy có thể dần dần vạch trần sức mạnh của những âu lo và như thế cùng dẫn ta tới việc không ngừng cầu nguyện.

Khởi đầu của đời sống thiêng liêng thường khó khăn không chỉ vì các thế lực khiến ta phải âu lo quá mạnh thôi, mà còn vì sự hiện diện của Thần Khí Thiên Chúa như thể còn ẩn khuất. Tuy nhiên, nếu ta trung thành với kỷ luật của ta, thì một khao khát mới sẽ giúp ta biết được sự hiện diện của Thần Khí. Sự khao khát mới ấy là dấu chỉ đầu tiên của sự hiện diện của Thiên Chúa. Khi ta vẫn còn để tâm đến sự hiện diện này của Thiên Chúa, thì ta sẽ luôn được đưa dẫn sâu hơn vào trong nước Thiên Chúa

Making All things New.