Có Thể Cử Hành Bí Tích Rửa Tội Tại Những Nơi Nào?

print

Có Thể Cử Hành Bí Tích Rửa Tội Tại Những Nơi Nào?

Lm. LG. Huỳnh Phước Lâm

 Về nơi chốn có thể đươc cử hành Bí tích Rửa Tội, chúng ta cần lưu ý hai trường hợp:

 

  1. Tại nhà thờ hay tại nhà nguyện

Để biểu thị bí tích RT là bí tích đức tin của Giáo Hội (x.GLHTCG số 1253) và sự gia nhập vào cộng đoàn dân Chúa, Điều 857 §1 của Bộ Giáo luật quy định nguyên tắc tổng quát: Ngoài trường hợp cần thiết, nơi dành riêng để ban bí tích RT là nhà thờ hoặc nhà nguyện, là nơi thánh dành riêng cho việc thờ phượng Thiên Chúa (x.Điều 1214).

* “Trường hợp cần thiết” ở đây có thể hiểu là: nguy tử, bệnh tật, ở vùng kinh tế mới không có nhà thờ hay nhà nguyện…

* Nhà thờ hoặc nhà nguyện nào?

Điều 857 §2 xác định, trừ khi có một lý do chính đáng khuyên làm cách khác, theo luật chung phải ban bí tích RT:

– cho người thành niên tại nhà thờ riêng của giáo xứ của họ, có nghĩa là nhà thờ giáo xứ mà họ đang có cư sở hay bán cư sở (x. Điều 102[1]).

– và cho nhi đồng tại nhà thờ giáo xứ của cha mẹ chúng (x. Điều 101[2] và 105[3]).

Dĩ nhiên, những người trên đây còn có thể lãnh nhận bí tích RT do Đức Giám Mục ban tại Nhà thờ chính toà, vì chưng Đức Giám mục là chủ chăn của toàn thể giáo phận.

Trong trường hợp người sắp được RT, vì ở xa hoặc vì những hoàn cảnh khác (bệnh nặng), không thể đến hoặc không thể được đưa đến nhà thờ giáo xứ hoặc nhà thờ hay nhà nguyện khác được nói đến ở Điều 858 §2 mà không có sự bất tiện nghiêm trọng, thì có thể và phải được lãnh nhận bí tích RT trong một nhà thờ hay một nhà nguyện khác gần hơn, hoặc tại một nơi khác xứng đáng (Điều 859).

 

  1. Ở ngoài nhà thờ giáo xứ

2.1. Tại tư gia

Điều 860 §1 quy định: “Ngoài trường hợp cần thiết, không được ban bí tích RT tại tư gia, trừ khi Đấng Bản Quyền địa phương cho phép vì một lý do quan trọng”.

Việc luật cấm ban bí tích RT tại tư gia này đương nhiên loại trừ việc coi tư gia như là”nơi khác xứng đáng” theo Điều 859 ở trên. Mục đích của quy định này nhằm để tránh cho bí tích RT đừng trở thành một cử hành khép kín trong vòng gia đình và tách rời khỏi cộng đoàn Kitô hữu; ngoài ra quy định này cũng giúp tránh sự phân biệt đối xử hay sự ưu đãi người này hơn người khác.

2.2. Tại bệnh viện

Nếu Giám Mục giáo phận không ấn định cách khác, thì không được cử hành bí tích RT tại các bệnh viện, trừ trường hợp cần thiết hay vì một lý do mục vụ khác đòi buộc (Điều 860 §2).

Trong tất cả các trường hợp Bí tích RT được cử hành ngoài nhà thờ giáo xứ, không được quên ghi sổ RT tại giáo xứ mà bí tích này được cử hành. 

________________________________________

[1] Điều 102:

  • 1. Cư sở được thủ đắc do việc cư ngụ trong địa hạt của một giáo xứ hay ít ra của một giáo phận, với ý định sẽ ở đó vĩnh viễn, nếu không có gì thay đổi, hoặc việc cư ngụ đã được kéo dài năm năm trọn.
  • 2. Bán cư sở được thủ đắc do việc cư ngụ trong địa hạt của một giáo xứ hay ít ra của một giáo phận, với ý định sẽ ở đó ít là ba tháng nếu không có gì thay đổi, hoặc việc cư ngụ đã thực sự được kéo dài suốt ba tháng.
  • 3. Cư sở hay bán cư sở trong địa hạt của một giáo xứ được gọi là cư sở hay bán cư sở thuộc giáo xứ, trong địa hạt của một giáo phận, dầu không ở trong giáo xứ, thì được gọi là cư sở hay bán cư sở thuộc giáo phận.

[2] Điều 101:

  • 1. Nguyên quán của người con, kể cả của người tân tòng, là nơi mà, khi người con sinh ra, cha mẹ có cư sở hay bán cư sở, nếu không có cư sở, và nếu cha mẹ không có chung một cư sở hay bán cư sở, thì nguyên quán của người con là cư sở hay bán cư sở của người mẹ.
  • 2. Nếu là con của người không có cư sở, thì nguyên quán là chính nơi người con được sinh ra; nếu là con bị bỏ rơi, thì nguyên quán là nơi người con đã được tìm thấy.

[3] Điều 105

  • 1. Người vị thành niên nhất thiết phải giữ cư sở hoặc bán cư sở của người họ thuộc quyền. Quá tuổi nhi đồng, người vị thành niên cũng có thể thủ đắc bán cư sở riêng; và nếu đã được thoát quyền cách hợp pháp chiếu theo luật dân sự, thì người vị thành niên cũng có thể có cư sở riêng.
  • 2. Người nào được trao cho người khác giám hộ hay quản tài cách hợp pháp vì một lý do nào khác ngoài lý do vị thành niên, thì lấy cư sở hay bán cư sở của người giám hộ hay người quản tài.