Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ : CN 20 TN C

print

Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ : CN 20 TN C

Đáp ca TV 39:

Hiệp lễ 1: ngọn lửa tình yêu

Hiệp Lễ 2: Tình Cha