Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ : CN 22 TN C

print

Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ : CN 22 TN C

Nhập lễ: Tâm tư reo mừng:

Đáp ca thánh vịnh 67:

Hiệp lễ 1. Tâm tình yêu mến:

Hiệp lễ 2. Xin mở tâm con: