Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ : CN 25 TN C

print

Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ : CN 25 TN C

Nhập lễ: Về nhà Cha

Đáp ca: Thánh vịnh 112:

Hiệp lễ: Sống trung tín :