Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ CN Lễ Lá Năm C

print

Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ CN Lễ Lá Năm C

Đáp ca – TV 21:

Hiệp lễ – Chúa đã hiến mình:

Kết lễ : Thập giá niềm tự hào: