Đáp Ca & Hiệp Lễ: CN 1 MV B

print

Đáp Ca & Hiệp Lễ: CN 1 MV B

Nhập Lễ: Lời Vọng:

Đáp Ca: TV 79:

Hiệp lễ. Sống tỉnh thức: