Đáp Ca & Hiệp Lễ : CN 2 Thường Niên A

print

Đáp Ca & Hiệp Lễ : CN 2 Thường Niên A

Đáp Ca:TV 39:

Hiệp lễ: Cho con thấy Chúa: