Đáp Ca & Hiệp Lễ: CN 2 TN B

print

Đáp Ca & Hiệp Lễ: CN 2 TN B

Đáp ca: TV 39:

Hiệp lễ 1: Hãy đến mà xem:

Hiệp lễ 2: Những khát mong: