Đáp Ca & Hiệp Lễ: CN 27 TN A

print

Đáp Ca & Hiệp Lễ: CN 27 TN A

Đáp Ca: TV 79:

Hiệp Lễ 1: Viên Đá Góc:

Hiệp Lễ 2: Chúa vẫn trọn tình thương: