Đáp Ca & Hiệp Lễ : CN 3 MV A

print

Đáp Ca & Hiệp Lễ : CN 3 MV A

Nhập lễ : Vui lên!: 

 

Đáp Ca: TV 145:

 

Hiệp lễ: Niềm vui ơn cứu độ: