Đáp Ca & Hiệp Lễ: CN 30 TN A

print

Đáp Ca & Hiệp Lễ: CN 30 TN A

Đáp ca: TV 17:

Hiep le: Một đời như Chúa: