Đáp Ca & Hiệp Lễ : CN 4 Thường Niên A

print

Đáp Ca & Hiệp Lễ : CN 4 Thường Niên A

Nhập lễ: Lên Đần Thánh: 

 

Đáp Ca: TV 145: 

 

Hiệp lễ: Chúa nguồn hạnh phúc: