Đáp Ca & Hiệp Lễ  : CN  Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A

print

Đáp Ca & Hiệp Lễ  : CN  Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A

Nhập lễ: Vinh danh Ba Ngôi:

Đáp ca : Thánh ca Đanien:

Dâng lễ: Dâng Chúa Ba Ngôi:

Hiệp lễ 1: Mầu nhiệm TC Ba Ngôi:

Hiệp lễ 2: Trong Chúa Ba Ngôi:

Kêt lễ: Sống tình hiệp thông: