Đáp Ca & Hiệp Lễ: CN Lễ Hiển Linh

print

Đáp Ca & Hiệp Lễ: CN Lễ Hiển Linh

Nhập lễ: Ngàn lời ca vang:

Đáp ca. TV 71:

Hiệp lễ. Niềm tin lên đường: